TOMORROWS

Urban Fictions for Possible Futures
Αστικές μυθοπλασίες σε μέλλοντα χρόνο

May 16th – July 16th 2017, Diplareios School, Athens -GR
16 Μαΐου – 16 Ιουλίου 2017, Διπλάρειος Σχολή, Αθήνα

Organized by: Onassis Cultural Centre, Athens / Christos J. Carras
Οργάνωση: Ίδρυμα Ωνάση / Χρήστος Ι. Καρράς
Curated by: Daphne Dragona, Panos Dragonas
Επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα, Πάνος Δραγώνας
Exhibition design: Panos Dragonas, Varvara Christopoulou
Σχεδιασμός έκθεσης: Πάνος Δραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου
 

!Mediengruppe Bitnik, Ashley Madison Angels At Work in Athens, 2017

The future never felt closer than it does today. A series of environmental, technological, and social shifts are changing the planet. The Earth resembles a city which keeps on sprawling outwards while other areas are abandoned due to climate change and extreme socio-political conditions. Life in the urban environment is reorganized thanks to intelligent systems constantly processing human and machinic behavior. Artificial ecologies promise to offer solutions to the problems of the ever-growing global population. As diverse images, once belonging to the future, become more and more part of the present, an urge to understand the ongoing phenomena becomes apparent.
Το μέλλον σήμερα μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Μια σειρά από περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές μεταμορφώνουν τον πλανήτη. Η Γη θυμίζει μια πόλη που συνεχώς εξαπλώνεται, ενώ την ίδια στιγμή περιοχές εγκαταλείπονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και ακραίων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Η ζωή στις πόλεις αναδιοργανώνεται χάρη σε έξυπνα συστήματα που διαρκώς επεξεργάζονται τις κινήσεις μηχανών και ανθρώπων. Τεχνητές οικολογίες υπόσχονται λύσεις στα προβλήματα του αυξανόμενου πληθυσμού. Καθώς διαφορετικές εικόνες που ανήκαν κάποτε στο μέλλον γίνονται όλο και περισσότερο μέρος του παρόντος, η ανάγκη κατανόησης των σύγχρονων φαινομένων γίνεται διαρκώς πιο έντονη.

Shu Lea Cheang, Mediterranean Touch Screen, 2017 Zenovia Toloudi, Silos(e)scape, 2017 Maria Paneta & Ava Aghakouchak, Sarotis Wearable Futures, 2016

The Tomorrows exhibition unfolded the multiple aspects the future presents today through the works of artists, architects, and designers. Their projects start from the challenges and the contradictions that shape the images of the future. The current scenarios are exaggerated, unexpected, and often paradoxical, aiming to raise questions, and to provoke discussions. Furthermore, taking into consideration that the future reaches different geographical areas at a different pace, many of today’s hypotheses underline the role of local conditions and needs.
Η έκθεση Tomorrows εστίασε στις πολυδιάστατες πτυχές που παρουσιάζει το μέλλον, μέσα από τη δουλειά καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και designers. Τα έργα τους ξεκινούν από τις προκλήσεις και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν τις πιθανές εικόνες του μέλλοντος. Σενάρια υπερβολικά, απροσδόκητα και, συχνά, παράδοξα έχουν στόχο να εγείρουν ερωτήματα και να προκαλέσουν συζητήσεις. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη πως το μέλλον καταφτάνει με διαφορετικές ταχύτητες στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, πολλές από τις σημερινές υποθέσεις υπογραμμίζουν το ρόλο που παίζουν οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες.

Constantinos Doxiadis, Ecumenopolis, 1959-1974 Constantinos Doxiadis, Ecumenopolis, 1959-1974 Constantinos Doxiadis, Ecumenopolis, 1959-1974

The exhibition took both as a starting and a reference point the Ecumenopolis by Constantinos Doxiadis, the city that by the 22nd century would have occupied the whole of the inhabited planet. According to the visionary city planner, the desirable development of the future city for the human and the environment was based on the relation and balance between five fundamental elements, i.e. nature, shells, networks, society and anthropos [the human]. The elements of Doxiadis’ Ekistiks were used in the context of this exhibition to study the components of the future, and also to render understandable the changes in our expectations for the future. The five elements were transformed, redefined, and possibly reversed, while returning to one key and central question: Which future is, at the end, the one we want, and what will be our role within its formation?
Σημείο αφετηρίας και αναφοράς για την έκθεση αποτέλεσε η Οικουμενόπολη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, η πόλη που τον 22ο αιώνα θα καταλάμβανε ολόκληρο τον κατοικήσιμο πλανήτη. Σύμφωνα με τον οραματιστή πολεοδόμο, η επιθυμητή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ανάπτυξη της μελλοντικής πόλης βασιζόταν στη σχέση και την ισορροπία πέντε θεμελιωδών στοιχείων. Αυτά ήταν η φύση, τα κελύφη, τα δίκτυα, η κοινωνία και ο άνθρωπος. Τα στοιχεία αυτά της Οικιστικής του Δοξιάδη αξιοποιούνται για να μελετηθούν οι συνιστώσες του μέλλοντος, αλλά και για να κατανοηθούν οι μεταμορφώσεις των προσδοκιών μας για το αύριο. Τα πέντε στοιχεία επαναπροσδιορίζονται, μεταλλάσσονται και πιθανώς ανατρέπονται, επιστρέφοντας σε ένα καίριο και βασικό ερώτημα: Ποιο μέλλον, εν τέλει, είναι θεμιτό και ποιος θα είναι ο ρόλος μας στη διαμόρφωσή του;

Takis Ch. Zenetos, Electronic Urbanism, 1952-71 Takis Ch. Zenetos, Electronic Urbanism, 1952-71 Takis Ch. Zenetos, Electronic Urbanism, 1952-71

The exhibition included a detailed presentation of Electronic Urbanism, a visionary project by Takis Ch. Zenetos that was in progress for more than 20 years. The original models for the house of the future, the city of the future and the furniture for the year 2000 were shown in public for the first time since 1971. The original presentation drawings were scanned and digitally reproduced. The exhibition also included archival material such as Zenetos's personal notes and sketches which have never been exhibited before.
Η έκθεση περιελάβανε την αναλυτική παρουσίαση της Ηλεκτρονικής πολεοδομίας, μιας οραματικής μελέτης του Τάκη Χ. Ζενέτου που βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερα από 20 χρόνια. Τα πρωτότυπα προπλάσματα για την κατοικία του μέλλοντος, την πόλη του μέλλοντος και το έπιπλο για το έτος 2000 παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό μετά το 1971. Τα πρωτότυπα σχέδια παρουσίασης ψηφιοποιήθηκαν και αναπαράχθηκαν. Η έκθεση περιλάμβανε ακόμη πρωτότυπο αρχειακό υλικό όπως προσωπικές σημειώσεις και σκίτσα του Ζενέτου που δεν είχαν εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν.

Metahaven, City Rising, 2014 Penelope Haralambidou & MArch Unit 24, Bartlett School of Architecture , Cinematic Essays of Urban Futures, 2015-16 Michael Young & the Yale School of Architecture Advanced Studio, The Icelandic Infrastructure 2036-2056, 2016

The Tomorrows exhibition was presented at the Diplareios School in Athens, a half-abandoned 1930s Eclectic building at the rundown not yet gentrified part of the Athenian downtown. Most of Diplareios' available spaces are small, timeworn, and covered by graffiti. The exhibition design took advantage of the scenery and highlighted the juxtaposition between the abandoned 20th century building shell and the new media installations of the speculative projects.
Η έκθεση Tomorrows παρουσιάστηκε στη Διπλάρειο Σχολή στην Αθήνα, σε ένα ημι-εγκαταλειμμένο εκλεκτικιστικό κτίριο του 1930 σε μια υποβαθμισμένη και όχι ακόμη εξευγενισμένη περιοχή του αθηναϊκού κέντρου. Οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους χώρους της Διπλαρείου είναι μικροί, με σημάδια φθοράς και γκραφίτι. Η έκθεση ανέδειξε την ατμόσφαιρα του χώρου δίνοντας έμφαση στην αντίθεση μεταξύ του εγκαταλειμμένου κτηρίου του περασμένου αιώνα και των ψηφιακών εγκαταστάσεων των νέων υποθετικών προτάσεων.

Κάτοψη έκθεσης Tomorrows για τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα Plan of the Tomorrows exhibition for Onassis Stegi in Athens New Affiliates & FarzinFarzin, Time Fears the Pyramids, 2017 Point Supreme Architects, Tomorrow’s commons, 2008-2017 | Lydia Kallipoliti & Andreas Theodoridis  with Erica Vinson, Xueping Li, Seraphim Le and Dakota Pace, Air Shake, 2017 AREA Architecture Research Athens, Victoria: Way in / Way out, 2017

Organization: Konstantina Soulioti. Technical Planning & Supervision: TENSOR S.A. (G. S. Papadimitriou & M. Pantelidaki). Lighting: L4A “Lighting for Architecture”. Visual Design: Beetroot.
Οργάνωση: Κωνσταντίνα Σουλιώτη. Οργάνωση και επίβλεψη τεχνικών εργασιών: Τένσωρ Κατασκευαστική ΑΤΕ (Γ.Σ. Παπαδημητρίου & Μ. Παντελιδάκη). Φωτισμός: L4A “Lighting for Architecture”. Γραφιστικός σχεδιασμός: Beetroot.

Photos: Mariana Bisti
Φωτογραφίες: Μαριάνα Μπίστη.

Morehshin Allahyari & Daniel Rourke, The 3d Additivists Cookbook: On mediterranean post-natures and the cultural now, 2017 Design Earth, Geographic Leviathan, 2016 Stefania Strouza & The New Raw, Making Shores  / Making Nature, 2017 | Demetra Katsota & the Coastal Domains Option Studio, Department of Architecture, University of Patras, Coastal Domains, 2017

The exhibition in Athens featured 32 individual and group projects by:
Η έκθεση στην Αθήνα περιελάμβανε 32 ατομικά και ομαδικά έργα από τους:
Constantinos Doxiadis / Shu Lea Cheang / Design Earth / Demetra Katsota & the Coastal Domains Option Studio, University of Patras / Stefania Strouza & The New Raw / Cathryn Dwyre & Chris Perry / Emma Charles / Morehshin Allahyari & Daniel Rourke with ARTEKLAB, Antonio Esparza, Darlene Farris-LaBar and Geraldine Juárez / Erich Berger & Mari Keto / Kyriaki Goni / Aristide Antonas / Zenovia Toloudi / Michael Young & the Yale School of Architecture Advanced Studio / Metahaven / Takis Ch. Zenetos / Manolis Daskalakis-Lemos / Lina Theodorou / Penelope Haralambidou & MArch Unit 24, Bartlett School of Architecture / Liam Young / Lydia Kallipoliti & Andreas Theodoridis with Erica Vinson, Xueping Li, Seraphim Le and Dakota Pace / Point Supreme Architects / Zissis Kotionis / Tobias Revell / AREA Architecture Research Athens / Victoria University of Wellington / Adam Harvey / Ava Aghakouchak & Maria Paneta / New Affiliates & FarzinFarzin / James Bridle / Vassiliea Stylianidou / !Mediengruppe Bitnik / Pinar Yoldas.

For more information please visit http://tomorrows.sgt.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://tomorrows.sgt.gr/

Erich Berger & Mari Keto, Inheritance, 2016 Liam Young, Tomorrow’s Storeys, 2017 Pinar Yoldas, The Kitty AI: Artificial Intelligence for Governance, 2016

Tomorrows | Έκθεση από τη Στέγη στη Διπλάρειο Σχολή from SGT | OCC on Vimeo.