MADE IN ATHENS

Greek participation at the 13th International Architecture Exhibition -la Biennale di Venezia
Ελληνική συμμετοχή στην 13η Διεθνή έκθεση αρχιτεκτονικής -la Biennale di Venezia

August 29th – November 25th 2012, Greek Pavilion, Giardini di Castello, Venice -IT
29 Αυγούστου – 25 Νοεμβρίου 2012, Ελληνικό περίπτερο, Giardini di Castello, Βενετία

Organized by the Hellenic Ministry of Environment, Energy and Climatic Change with the collaboration of the Consulate of Greece in Venice
Οργάνωση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τη συνεργασία του Προξενείου της Ελλάδας στη Βενετία
Commissioners - Curators: Panos Dragonas, Anna Skiada
Εθνικοί επίτροποι - Επιμελητές: Πάνος Δραγώνας, Άννα Σκιαδά
Exhibition design: Panos Dragonas, Anna Skiada, Varvara Christopoulou, Maria Bourdi, Maria Chassioti
Σχεδιασμός περιπτέρου: Πάνος Δραγώνας, Άννα Σκιαδά, Βαρβάρα Χριστοπούλου, Μαρία Μπούρδη, Μαρία Χασιώτη  

Ελληνική συμμετοχή στην 13η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας / Greek participation at the 13th Venice Biennale

The Greek participation in the 13th International Architecture Exhibition sought to highlight the positive forces that have emerged during the crisis in Athens. It investigated links to the idiosyncratic Athenian urbanity, focusing on three themes: the modern tradition of the city through the evolution of the Athenian polykatoikia; the fragmentation of public space and the disputes over its use; and the development of new architectural narratives for Athens.
Η ελληνική συμμετοχή στη 13η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής έθεσε ως κύριο στόχο την ανάδειξη των θετικών δυνάμεων που διαγράφονται στην Αθήνα της κρίσης. Η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σύγχρονης πόλης επικεντρώθηκε σε τρεις θεματικές: στη μοντέρνα παράδοση της πόλης και την εξέλιξη της αθηναϊκής πολυκατοικίας· στον κατακερματισμό και τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου· και στην παρουσίαση νέων αρχιτεκτονικών αφηγήσεων για την Αθήνα.

Ένα τρισδιάστατο μωσαϊκό με αναφορές στην αθηναϊκή αστική μορφολογία / A three-dimensional mosaic with references to the Athenian urban morphology Ελληνική συμμετοχή στην 13η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας / Greek participation at the 13th Venice Biennale

The exhibition contained different means of architectural representation, such as architectural models, photographs, drawings, digital projections, as well as an audio - video installation that was produced especially for the show. The whole installation was designed in collaboration with the main groups of participants. The exhibition structure was conceived as a three-dimensional mosaic with references to the irregular urban morphology of the Athenian blocks. The installation attempted to provoke interaction between the participations, searching for common references, affinities or even conflicts. This form of presentation has sought to assemble the individual tesserae into a collective work, highlighting the importance of a common Athenian ground.
Η έκθεση περιλάμβανε σύνθετο και πλούσιο υλικό, όπως αρχιτεκτονικά προπλάσματα, φωτογραφίες, σχέδια, ψηφιακές προβολές και μία εγκατάσταση ήχου. Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία με τις οκτώ κύριες ομάδες αρχιτεκτόνων που συμμετείχαν στην έκθεση. Η εκθεσιακή δομή διαμορφώθηκε ως ένα τρισδιάστατο μωσαϊκό με αναφορές στην ακανόνιστη μορφολογία των αθηναϊκών οικοδομικών τετραγώνων. Η εγκατάσταση επεδίωξε την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών συμμετοχών, αναζητώντας κοινές αναφορές, συγγένειες ή ακόμη και αντιπαραθέσεις. Ο τρόπος παρουσίασης επεδίωξε τη συνένωση των ετερόκλητων ψηφίδων σε ένα συλλογικό έργο αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία ενός κοινού –αθηναϊκού– εδάφους.

Ένα τρισδιάστατο μωσαϊκό με αναφορές στην αθηναϊκή αστική μορφολογία / A three-dimensional mosaic with references to the Athenian urban morphology Η έκθεση περιλάμβανε αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις / The exhibition contained architectural installations Η παρουσίαση ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία ενός κοινού –αθηναϊκού– εδάφους / The exhibition highlighted the importance of a common Athenian ground

Construction: Gavriil Michalis. Production: LTH advertising. Design of printed material: Ioanna Kostika.
Κατασκευή: Γαβριήλ Μιχάλης. Παραγωγή: LTH advertising. Σχεδιασμός έντυπου υλικού: Ιωάννα Κωστίκα.
Photos: Charalambos Louizidis, Aikaterini Niki Glinou.
Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Λουϊζίδης, Αικατερίνη Νίκη Γληνού.

Η ελληνική συμμετοχή επιδίωξε να αναδείξει τις θετικές δυνάμεις που διαγράφηκαν στην Αθήνα της κρίσης / The Greek participation highlighted the positive forces that emerged during the crisis in Athens Η εγκατάσταση επεδίωξε την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών συμμετοχών / The installation attempted to provoke interaction between the participations

Participants Συμμετέχοντες: Andreas Angelidakis, ANTONAS Office, Aesopos Architecture, AREA Architecture Research Athens, buerger katsota architects, decaARCHITECTURE, draftworks*, Point Supreme Architects. D. & S. Antonakakis, T. Argyropoulos & C. Decavallas, Atelier Bow-Wow, I. Bertaki / C. Loukopoulou / C. Paniyiris, BIG, Boyd Cody Architects, Divercity, doxiadis+, P. Dragonas & V. Christopoulou, D. Fatouros, FORA, C. Gkikas & E. Filtsou, ISV Architects, Klab Architecture, K. Krokos, ksestudio, N. Ktenas, Μ. Nikoloutsou & M. Filippidis, E. Scroumbelos, Solid Objectives, D. Sotovikis / A. Sotovikis / C. Batziou, tense architecture network, N. Valsamakis, I. Vikelas, Τ. Ch. Zenetos. Charalambos Louizidis & Aikaterini-Niki Glinou, Yiorgis Yerolymbos, Dimitris Michalakis, Angelos Frantzis, Nikos Triantafyllou, b.

Το ελληνικό περίπτερο φιλοξένησε αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις / The Greek pavilion contained architectural installations Η ελληνική αρχιτεκτονική στα πρώτα χρόνια της κρίσης / Greek architecture during the early years of the crisis