ADHOCRACY [ATHENS]

From Making Things to Making the Commons
Από την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών

April 29th – July 5th 2015, Onassis Cultural Centre, Athens -GR
29 Απριλίου – 5 Ιουλίου 2015, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα

Organized by: Onassis Cultural Centre, Athens / Christos J. Carras
Οργάνωση: Ίδρυμα Ωνάση / Χρήστος Ι. Καρράς
Curated by: dpr-barcelona (Ethel Baraona Pohl, César Reyes Nájera) and Pelin Tan
Co-Curated by: Panos Dragonas
Επιμέλεια:dpr-barcelona (Ethel Baraona Pohl, César Reyes Nájera) και Pelin Tan
Co-Curated by: Πάνος Δραγώνας

Exhibition design: Panos Dragonas, Varvara Christopoulou
Σχεδιασμός έκθεσης: Πάνος Δραγώνας, Βαρβάρα Χριστοπούλου
Visual design: Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual, Alice Longo, Mattia Spresian)
Γραφιστικός σχεδιασμός: Folder (Marco Ferrari, Elisa Pasqual, Alice Longo, Mattia Spresian)
 

Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi

The Adhocracy exhibition at the Onassis Cultural Centre in Athens was focused on the relation of design, culture and society within a global approach, but based on the dynamics of local art, architecture and design. Adhocracy [Athens] highlighted achievements by makers who are guided by the will to change the system by changing the way they make things themselves. It included examples of makers whose work embraces open source design, and particularly emphasizes the idea of the commons in relation to production. Adhocracy [Athens] was the continuation of the research started for the 1st Istanbul Design Biennial in 2012, curated by Joseph Grima and associate curators Ethel Baraona Pohl, Elian Stefa, and Pelin Tan. The Adhocracy exhibition has also been presented in New York (New Museum, 2013) and London (LimeWharf, 2013).
Η έκθεση Adhocracy στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών της Αθήνας εστίασε στη σχέση μεταξύ design, κουλτούρας και κοινωνίας με μια οικουμενική προσέγγιση, βασισμένη όμως στη δυναμική της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και του design σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση Adhocracy της Αθήνας φώτισε τα επιτεύγματα δημιουργών που καθοδηγούνται από τη βούληση να αλλάξουν το σύστημα αλλάζοντας οι ίδιοι τον τρόπο που κάνουν πράγματα. Περιλάμβανε παραδείγματα δημιουργών που η δουλειά τους αγκαλιάζει το design ανοιχτού κώδικα και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα των κοινών, αναφορικά με την παραγωγή. Η έκθεση Adhocracy της Αθήνας αποτέλεσε τη συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε στην 1η Μπιενάλε Design της Κωνσταντινούπολης το 2012, με την επιμέλεια του Joseph Grima και των βοηθών επιμελητών Ethel Baraona Pohl, Elian Stefa και Pelin Tan. Η Adhocracy έχει παρουσιαστεί επίσης στη Νέα Υόρκη (New Museum, 2013) και στο Λονδίνο (LimeWharf, 2013).

John Habraken, WOBO at the Adhocracy [Athens] exhibition Thomas Lommée, Openstructure at the Adhocracy [Athens] exhibition Fosbury Archietcture, Potlatch at the Adhocracy [Athens] exhibition

From Do-It-Yourself to Do-It-With-Others, from new technologies to a common ground, this exhibition brought together a group of practitioners, artists, designers, architects, and thinkers whose work transcends the traditional ways of designing, and are actively working on the intersection of the political, social and economic field. Adhocracy [Athens] exhibition presented a set of 54 projects, where 35 of them were selected by an Open Call process that took place three months before the opening. Following this Open Call, 173 submissions were submitted from all around the world.
Από το DIY (φτιάξ’ το μόνος σου) έως το DIWO (φτιαξ’ το με άλλους) και από τις νέες τεχνολογίες έως ένα κοινό έδαφος, η έκθεση συγκέντρωσε μια ομάδα επαγγελματιών, καλλιτεχνών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων και στοχαστών, που το έργο τους υπερβαίνει τους παραδοσιακούς τρόπους σχεδιασμού και οι οποίοι εργάζονται στο χώρο όπου διατέμνονται το πολιτικό, το κοινωνικό και το οικονομικό πεδίο. Στην Adhocracy της Αθήνας παρουσιάστηκαν 54 έργα, 35 από τα οποία επιλέχθηκαν μετά από Ανοικτή Πρόσκληση η οποία έγινε τρεις μήνες πριν από τα εγκαίνια. Στην Ανοικτή Πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 173 προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από όλο τον κόσμο.

Valentina Karga, The Summer School for Applied Autonomy at the Adhocracy [Athens[ exhibition Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi

The exhibition at the Onassis Cultural Centre was organized around a workshop space. The visitors of Adhocracy Athens had the opportunity to make objects, expand their theoretical background and create shared knowledge through a rich program of activities.
Η έκθεση στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση οργανώθηκε γύρω από ένα εργαστήριο. Οι επισκέπτες της Adhocracy της Αθήνας είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν αντικείμενα διευρύνοντας το θεωρητικό υπόβαθρο τους και δημιουργώντας διαμοιραζόμενη γνώση μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Enzo Mari furniture at the Adhocracy [Athens] exhibition Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi

The design of the exhibition was based on construction and design models that embrace open source principles. The main exhibition structure adopted the standards of the OpenStructures modular construction model. The central workshop space was equipped with chairs and tables designed by Enzo Mari, paying tribute to the designer who open-sourced the furniture industry, as well as stools from the contemporary global platform for local making Opendesk.
Ο σχεδιασμός της έκθεσης βασίστηκε σε κατασκευαστικά και σχεδιαστικά μοντέλα τα οποία υιοθετούν τις αρχές ανοικτού κώδικα. Ο κύριος εκθεσιακός χώρος εφάρμοσε τα πρότυπα του αρθρωτού κατασκευαστικού συστήματος OpenStructures. Ο κεντρικός χώρος του εργαστηρίου εξοπλίστηκε με καρέκλες και τραπέζια σχεδιασμένο από τον Enzo Mari, αποτίοντας φόρο τιμής στον σχεδιαστή που εισήγαγε τις αρχές του ανοικτού κώδικα στη βιομηχανία επίπλων, καθώς επίσης και σκαμνιά από τη σύγχρονη διεθνή πλατφόρμα τοπικής δημιουργίας Opendesk.

Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi Maria Papadimitriou, Souzy Tros Art Canteen at the Adhocracy [Athens] exhibition

The workshop also included a space for meeting and offering food, the Souzy Tros Art Canteen by Maria Papadimitriou.
Το εργαστήριο περιλάμβανε επίσης έναν χώρο συνεύρεσης και φαγητού, την καντίνα φαγητού και πολιτισμού Souzy Tros της Μαρίας Παπαδημητρίου.

Hackathon curated by Afroditi Psarra and Maria Varela at the Adhocracy [Athens] exhibition Hackathon curated by Afroditi Psarra and Maria Varela at the Adhocracy [Athens] exhibition

Instead of looking at the artworks from a distance, the visitors used the furniture in a wide range of activities with an educational, political and playful character.
Αντί να κοιτάζουν τα αντικείμενα από απόσταση, οι επισκέπτες χρησιμοποίησαν τα έπιπλα μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικό, πολιτικό και παιγνιώδη χαρακτήρα.

Hackathon curated by Afroditi Psarra and Maria Varela at the Adhocracy [Athens] exhibition Maria Papadimitriou, Souzy Tros Art Canteen at the Adhocracy [Athens] exhibition

The program of activities that accompanied the Adhocracy exhibition included among others two Urban Design Fiction Hackathons, that were curated by Afroditi Psarra and Maria Varela.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνόδευσε την έκθεση Adhocracy περιλάμβανε μεταξύ άλλων δύο Urban Design Fiction Hackathons, τα οποία επιμελήθηκαν οι Αφροδίτη Ψαρρά και Μαρία Βαρελά.

Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle at the Adhocracy [Athens] exhibition Dimitris Papalexopoulos, FABATHENS at the Adhocracy [Athens] exhibition

Coordination: Konstantina Soulioti. Technical Planning & Supervision: TENSOR S.A. (G. S. Papadimitriou & M. Pantelidaki). Audiovisual Installation: Makis Faros, Antonis Gkatzougiannis. Graphic Print Material: K. Bezerianos & Co. Supervision of Graphic Print Material Production: Yorgos Rimenidis.
Photos: Charalambos Louizidis.
Συντονισμός: Κωνσταντίνα Σουλιώτη. Οργάνωση και επίβλεψη τεχνικών εργασιών: Τένσωρ Κατασκευαστική ΑΤΕ (Γ.Σ. Παπαδημητρίου & Μ. Παντελιδάκη). Οπτικοακουστική εγκατάσταση: Μάκης Φάρος, Αντώνης Γκατζουγιάνης. Ψηφιακές εκτυπώσεις: Κ. Μπεζεριάνος. Επίβλεψη παραγωγης ψηφιακών εκτυπώσεων: Γιώργος Ρυμενίδης.
Φωτογραφίες: Χαράλαμπος Λουϊζίδης.

Dimitris Papalexopoulos, FABATHENS at the Adhocracy [Athens] exhibition

Participating artists and groups:
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες και ομάδες:
#NORMA, Afroditi Psarra, Alessandro Fonte / Shawnette Poe, Alessandro Petti, Andrea De Chirico, Antonas Office, Architectural Field Office, Archoff / 01tmmechatronics, AREA (S. Daouti, Y. Mitroulias, M. Raftopoulos), Carlo Ratti / Pietro Leoni, City Index Lab / Energize, Collective Disaster, Coralie Gourguechon, D. Papalexopoulos / S. Mavromati / A. Chani / E. Antonopoulou / G. Adamopoulos / V. Papalexopoulos / K. Bali / E. Vouliouri / Ch. Triantos, Defense Distributed, Eduard Tió, Enzo Mari, Errands Group, Felix's Machines, Fosbury Architecture, Hans Ulrich Obrist / Lorenza Baroncelli, Haris Biskos / Martha Giannakopoulou / Klelia Thermou, Ira-C, John Habraken, Josh Begley, Kirschner3d / Jesse Howard, Kirschner3d / Unfold, Krzysztof Wodiczko, La Jetée (Paolo Patelli, Giuditta Vendrame), Laura Fiorio, Leonardo Amico, Louisa Zahareas, Mahafrin Rustomjee, Map Office, Maria Papadimitrou / Ilias Karniaris / Yorgos Rimenidis, Maria Papanikolaou, Maritina Koutsoukou, Matthieu Cherubini / Simone Rebaudengo, Maura Lazari, Nadia Hatzimitraga, Orkan Telhan, Papairlines (Vasso Asfi, Loukas Angelou, Costas Bissas), Pau Faus, Sevgi Ortaç / Aslı Kıyak, Silvio Lorusso, Small-Soft Metropolitan Architecture / Landscape Lab, Team 11.47 (Elisavet Antapassi, Christina Antzoulatou, Eftihis Efthimiou), Thibault Brevet, Thomas Lommée, Valentina Karga, Vicky Katrin Kuhlmann, Yelta Köm.

AREA, Aigaleon 639 at the Adhocracy [Athens] exhibition

For more information: adhocracy.athens.sgt.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες: adhocracy.athens.sgt.gr/

Σχεδιασμός έκθεσης Adhocracy [Athens] στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Adhocracy [Athens] exhibition design at the Onassis Stegi